Airbnb – možnosti budoucí regulace – úvodní úvaha

Sdílené ubytování (a sdílená ekonomika jako celek) zažívá vzestup a zákonodárci si nejsou jisti, jak se k tomuto fenoménu postavit. Názory, poskytovatelů a uživatelů sdíleného ubytování jsou v rozporu s názory poskytovatelů tradičního ubytování. Místní samosprávy by rády zakazovaly a regulovaly a Evropská komise by ráda viděla sdílenou ekonomiku jako motor čtvrté průmyslové revoluce. V takovéto situaci těžko hledat shodu, ale pokud nechceme, aby sdílená ekonomika byla součástí ekonomiky šedé, je nezbytně nutné stanovit jasná pravidla.
Celý příspěvek

Airbnb a sousedské vztahy, možnosti obrany

Se vzrústajícím počtem poskytovatelů ubytování v systému Airbnb přibývá bohužel i konfliktů mezi ubytovanými a ostatními obyvateli domu. Mezi nejčastější objekty stížností patří hluk, nepořádek, ztráta pocitu bezpečí v domě a přenášení nákladů ubytovaných na obyvatele. Je vůbec možné se efektivně bránit? Celý příspěvek

Airbnb v běžném bytě – ubytování, nájem, nebo něco jiného?

Velká část hostitelů nemá k provozování ubytovacích služeb v systému Airbnb živnostenské oprávnění, protože se nesprávně domnívají, že ho nepotřebují. V tomto článku se zaměříme na právní postavení tohoto krátkodobého užívání bytů a snad vyvrátíme mylnou představu, že podnikání v Airbnb není podnikání.  Celý příspěvek

Platnost nájemní smlouvy dle §2235 OZ k nebytovému prostoru a možný postih nájemce

Aby se na nájemní vztah vztahovala ustanovení o nájmu bytu (§2235 OZ a následující), která zaručují nájemci značně vyšší ochranu než obecný nájem, musí být předmětem nájmu byt nebo dům. OZ vnímá (oproti například stavebnímu zákonu) vnímá pojem bytu velmi široce.  Celý příspěvek

Airbnb – povinnosti ubytovatele

Hostitelé v systému Airbnb často zapomínají (nebo se záměrně vyhýbají) na základní povinnosti, které platí pro všechny poskytovatele ubytování. Nejedná se o šikanu zaměřenou jen proti malým podnikatelům, ale o regulační mechanismy, které platí pro všechny podnikatele v této oblasti.V následujícím článku se zaměříme zejména na povinnosti daňové, poplatkové a evidenční. Celý příspěvek

Domácnost a osoby v ní

Ze zákona 40/1946 Sb. se do OZ nepřenesla ucelená definice pojmu domácnost, jak byla uveden v § 115 zákona 40/1964 Sb.: „Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.“ Důvodová zpráva uvádí pojem domácnost ve dvou významech a to jako společenství spolužijících osob a vybavení, nebo zařízení obydlí. Z hlediska ustanovení o nájmu bytu je podstatnější vnímání domácnosti právě jako pospolitosti osob. Celý příspěvek

Podnikání v bytě

Pronajímatel nově nemůže omezit právo nájemce v bytě podnikat, pokud to nezpůsobí zvýšené zatížení pro byt nebo dům. Jedná se o vyjádření skutečnosti, že výdělečná činnost (ať už zaměstnání, podnikání, či jiná činnost) je pevnou součástí nájemcova života a není možné na něm požadovat, aby se jí nevěnoval ve svém domově. Celý příspěvek